Skeptische-artikelen.nl

Een kritische kijk op populaire fenomenen

 

Chemtrails: Waar of niet?

Door Brian Dunning

Wat jij altijd hebt aangezien voor condenssporen van vliegtuigen, hoog in de lucht, zijn eigenlijk sporen van gevaarlijke chemische stoffen die op deze manier worden verspreid.

(Het onderstaande artikel verscheen eerder als 'Chemtrails: Real or Not?' op skeptoid.com)

Vandaag trekken we onze beste ‘Men In Black’ pakken aan, kopen een vliegtuigticket en gaan de wereld besproeien met mysterieuze chemische stoffen, als onderdeel van een kwaadaardig complot, gesmeed door de overheid.

Wow. Waar te beginnen? Ik houd een behoorlijk aantal websites in de gaten die sceptische opinies en theorieën over paranormale verschijnselen en samenzweringen publiceren, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel kwaadsprekerij, woede en gescheld ben tegengekomen als op de forums die ik tegenkwam over het onderwerp ‘chemtrails’. Als je niet precies weet wat deze term inhoudt: chemtrails zijn volgens sommige complottheoretici de condenssporen van vliegtuigen. Het grootste deel van deze mensen gelooft niet eens in het bestaan van gewone condenssporen en denkt dat al deze sporen zijn opgebouwd uit nevels van mysterieuze chemicaliën, die uit het vliegtuig gespoten worden. Diegenen die het bestaan van ‘gewone’ contrails (condensatiesporen) onderkennen, beweren toch dat er subtiele verschillen te zien zijn tussen de echte condenssporen en de chemische sporen.

Laten we eerst maar eens gaan bekijken wat een contrail nu eigenlijk is. Een condensatiespoor, ook wel dampspoor genoemd, wordt gevormd op hoogten boven de 7620 meter, bij temperaturen onder de 40 graden onder nul, wanneer de uitlaatgassen van de vliegtuigmotor condenseren tot ijskristallen en daarmee een soort sluierbewolking vormen. Door motoren die koolwaterstof verbranden wordt ongeveer evenveel water geproduceerd als dat er brandstof wordt verbruikt; onder de juiste omstandigheden zorgt deze extra hoeveelheid water in de lucht ervoor dat de waterdamp voorbij het verzadigingspunt raakt en vervolgens condenseert tot witte strepen. Het duurt een tijdje voordat dit verschijnsel optreedt, vandaar dat het condensspoor pas verschijnt als het vliegtuig al een eindje verder is. Dit is dus anders dan bij stuntvliegtuigen, waar je direct de rooksporen achter het vliegtuig ziet hangen, of bij sproeivliegtuigjes die chemische bestrijdingsmiddelen over de velden uitstorten. Op grote hoogten kunnen contrails ook veroorzaakt worden door de extreme lagedrukgebieden die ontstaan door wervelwinden rond de vleugeltippen van vliegtuigen; als gevolg hiervan wordt de temperatuur nog lager en dit zorgt weer voor condensatie van het in de lucht aanwezige vocht. Zoals ik hierboven al schreef zijn veel aanhangers van de chemtrail theorie van mening dat een condensatiespoor eigenlijk niet bestaat. Maar aangezien deze contrail verschijnselen goed verklaard kunnen worden, voor 100% reproduceerbaar zijn en voortdurend met het blote oog zijn waar te nemen, ligt de bewijslast in dit geval duidelijk bij de chemtrail aanhangers, die eerst maar eens moeten bewijzen dat dergelijke condenssporen onmogelijk kunnen ontstaan. Volgens mij is dat in dit geval een bijna onmogelijke opgave.

Trouwens, als je je afvraagt of ik nu Celsius of Fahrenheit bedoelde toen ik het over 40 graden onder nul had, dan heb ik hierbij een leuk wetenschappelijk weetje voor je. Want -40 graden is namelijk het punt waar de Celsius- en Fahrenheitschalen gelijk zijn. Als je kunt bedenken bij welke temperatuur de Fahrenheit- en Kelvinschalen elkaar tegenkomen, ga dan naar Skeptoid.com en post dit in het forum.

Sommige aanhangers van de chemtrail complottheorie geloven dat de bevolking om onbekende redenen wordt blootgesteld aan een of ander onbekend chemisch gas. Anderen zoeken het meer in de moderne popcultuur en verklaren dat chemtrails een uiting zijn van het actief tegengaan van het broeikaseffect, door stof te verspreiden in de hogere atmosfeer, waardoor het zonlicht weerkaatst wordt. Eén van die lieden zei tegen mij: “Jullie zijn zo zelfingenomen dat je je niet kunt voorstellen dat er zoiets kan bestaan als spirituele oorlogvoering. Denk maar eens na over het volgende feit: kwaadwillende inter-dimensionale entiteiten zijn hierbij betrokken — het doel is om het menselijke slavenras te blijven onderdrukken.”

Net als alle andere complottheorieën, veronderstelt het geloof in chemtrails dat je bereid bent te geloven dat er een gigantische doofpotoperatie gaande is. In dit geval zou bijna iedere onderhoudsmonteur op elk vliegveld in de hele wereld betrokken moeten zijn bij het complot, of voortdurend onder de duim gehouden moeten worden door de beruchte Men in Black. Waarbij er in tientallen jaren niet één geval bekend is geworden van een klokkenluider, of iemand die op zijn sterfbed bekent iets van zo'n complot af te weten. Kennelijk zijn de bedreigingen ook niet serieus genoeg om mensen ervan te weerhouden een bepaald soort verhalen op het Internet te publiceren, getuige onderstaand voorbeeld:

“Om redenen die u tijdens het lezen van dit verhaal duidelijk zullen worden, kan ik mijn ware identiteit niet onthullen. Ik ben vliegtuigmonteur en werk bij een grote luchtvaartmaatschappij. Ik ben werkzaam op één van onze onderhoudswerkplaatsen op een groot vliegveld. Vorige maand werd mij op een gegeven moment gevraagd of ik wilde helpen bij het onderhoud van een vliegtuig van een andere maatschappij. Nadat ik het vliegtuig had bekeken kwam ik erachter dat het probleem zat in het afvalverwijderingsysteem. Toen ik bij de brug kwam, realiseerde ik mij dat er iets niet klopte. Het vliegtuig was uitgerust met meer tanks, pompen en buizen dan normaal het geval was. Terwijl ik bezig was het probleem op te sporen zag ik dat de extra buizen en tanks helemaal niet verbonden waren met het afvalverwijderingsysteem. Tot mijn verbijstering was in de handleidingen niets terug te vinden van de extra apparatuur die ik toch met mijn eigen ogen had gezien. Ik heb zelfs de bestanden van de vliegtuigbouwer nagekeken, maar daar kon ik ook niets vinden. De bedrading kon ik traceren vanaf de contactdoos tot aan de pompen en kleppen, maar ik zag nergens een stuurcircuit de unit binnenkomen. De enige bedrading die met de unit verbonden was, was de voedingskabel die gekoppeld was aan de hoofdstroomvoorziening van het vliegtuig. Het systeem bevatte één grote en twee kleinere tanks. Het was een beetje moeilijk te zien in die kleine ruimte, maar de grote tank leek ongeveer zo'n 190 liter te kunnen bevatten. De tanks waren verbonden met een vul- en aftapklep die zich in de romp bevond, net achter de aftapklep voor het afvalsysteem. Ik ontdekte dat elke buis van dit mysterieuze systeem leidde naar één van de drie statische ontladingsbuizen. Deze buizen waren ‘uitgehold’, zodat de stof die door de buizen werd geleid, wat dat dan ook mocht zijn, door deze nep-ontladingsbuizen geloosd kon worden.

Ongeveer een half uur later werd ik ontboden bij de algemeen manager. Toen ik zijn kantoor binnenstapte zag ik dat onze vakbondsvertegenwoordiger en nog twee onbekende mannen daar ook aanwezig waren. De manager vertelde me dat er een ernstig probleem was ontdekt. Hij zei dat ik een aantekening zou krijgen en geschorst zou worden omdat ik valse rapportages zou hebben ingediend. De eerste dag van mijn schorsing zat ik mij thuis af te vragen wat er in hemelsnaam aan de hand was. Diezelfde avond werd ik gebeld. De mij onbekende beller zei het volgende: “Nou weet je wat er gebeurt met monteurs die hun neus steken in zaken waar ze niets mee te maken hebben. De volgende keer dat je je bemoeit met systemen die jou niets aangaan, word je ontslagen! Maar je hebt geluk, ik ben vandaag in een goede bui, wat mij betreft kun je binnenkort weer aan het werk.” KLIK. Dat was alles. Nou weet ik dat ‘ZIJ’ mij in de gaten houden“.

Iemand anders antwoordde op hetzelfde forum:

“Ik werk ook bij een vliegtuigmaatschappij, zij het in de hogere managementregionen. Ik wou dat ik bewijs had voor alles wat ik nu ga zeggen, maar dat is praktisch onmogelijk en ik riskeer er misschien mijn gezondheid mee. Diverse Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen hebben de laatste paar jaar deelgenomen aan iets dat Project Cloverleaf (klaverblad) genoemd wordt. De mensen die op de hoogte zijn denken dat dit ergens in 1998 begonnen is. Ik werd in 1999 ingelicht over dit project. De paar medewerkers die op de hoogte waren van Project Cloverleaf werden allemaal grondig doorgelicht, en voordat we geïnformeerd werden moesten we eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het kwam er eigenlijk op neer dat we de gevangenis in zouden draaien als we iemand iets vertelden over dit project. Samen met mij werden ongeveer twintig medewerkers van ons kantoor ingelicht, door twee functionarissen van een of andere overheidsdienst. Zij vertelden ons niet om welke dienst het ging. Zij vertelden ons dat de regering onze luchtvaartmaatschappij, samen met een aantal andere maatschappijen, ging betalen voor het verspreiden van speciale chemicaliën vanuit onze commerciële toestellen. Toen wij vroegen om welke stoffen het ging, en waarom wij die moesten verspreiden, werd gezegd dat wij niet bevoegd waren om deze informatie te krijgen. De ambtenaar leek een beetje van slag door deze vraag en vervolgde op autoritaire toon dat de bevolking niet hoefde te weten wat er aan de hand was, maar dat het voor hun eigen bestwil was. Hij zei ook dat we het er met niemand over mochten hebben, en ook geen vragen meer moesten stellen”.

Mijn opmerking over de afwezigheid van klokkenluiders neem ik hierbij terug. Het lijkt erop dat zo ongeveer iedereen vrijuit over dit onderwerp praat, en aangezien de overheid openlijk zo'n beetje alle essentiële details bekendmaakt aan ongeveer twintig mensen per luchtvaartmaatschappij, overal ter wereld, en ook nog eens met medeweten van vakbondsvertegenwoordigers, waarom dan al die geheimzinnigheid? Als we echt op de rand van een ramp zouden staan tengevolge van de opwarming van de aarde, en er iets tegen te doen zou zijn door reflecterende stofdeeltjes in de atmosfeer te spuiten, lijkt het me veel effectiever om wat meer openheid van zaken te geven! Natuurlijk is dat ook zo, maar dan zouden we het zonder deze twee opwindende en originele verhalen hebben moeten stellen.

Als het erom zou gaan om de bevolking te verdoven, zou je de gassen verspreiden op een plaats waar het de mensen kan bereiken, en niet via de straalstroom minieme hoeveelheden in de lucht verstuiven. De stof zou zodanig verdund worden dat ze niet meer terug te vinden is, en uiteindelijk als regenwater in de oceanen belanden. En als het de bedoeling zou zijn om reflecterende stofdeeltjes in de atmosfeer te verspreiden, zou dit op een veel grotere hoogte moeten gebeuren dan de hoogte waarop de commerciële luchtvaartmaatschappijen doorgaans vliegen, althans als je wilt voorkomen dat de stof in de vorm van regen weer op aarde neerdaalt. (In feite zou je de stof in de stratosfeer moeten verspreiden, niet alleen hoog bovenin de troposfeer). En ook zou je veel meer chemicaliën moeten gebruiken dan de 190 litertanks kunnen bevatten. Maar het is nu eenmaal zo dat de argumenten voor het bestaan van chemtrails niet gebaseerd lijken te zijn op enige vorm van logica. Het lijkt er meer op dat deze theorieën slechts gevoed worden door ingebeelde complotten en door de waarnemingen van duidelijk zichtbare condensatiesporen, die overigens goed verklaard kunnen worden en elk uur van de dag in elke plaats ter wereld door diverse vliegtuigen worden achtergelaten; zo is het de laatste 50 jaar al geweest. Dit is namelijk de manier waarop de kwaadwillende inter-dimensionale entiteiten ons op de hoogte brengen van hun dreigende aanwezigheid.

Opmerking van Jan Willem Nienhuys n.a.v. bovenstaande: “Leuk stuk, maar de vertaler heeft gedachteloos de hoogte 25000 voet vertaald naar 7620 meter (reken maar na: 25000 x 0,3048 (wat tot op de millimeter klopt), maar beter door zeven kilometer vertaald had kunnen worden. Omdat verkeersvliegtuigen meestal boven de zeven kilometer vliegen.

Volgens mij is trouwens de hoogte niet essentieel maar de temperatuur. Bij elke temperatuur hoort een maximale waterconcentratie (uitgedrukt in mol per liter of milligram per kubieke meter) en als als de concentratie boven dat maximum stijgt, treedt condensatie op.

Het tweede essentiële is de hoeveelheid reeds aanwezig water. De luchtdruk (die vrijwel alleen van de hoogte afhangt) speel ook wel een rol. De uitlaatgassen expanderen natuurlijk in eerste instantie totdat hun druk gelijk is aan de omringende luchtdruk. Daarna kan er een hogere concentratie water zijn in de geëxpandeerde uitlaatgassen dan in de omringende lucht. Ook de temperatuur van de uitlaatgassen zal dan nog hoger zijn. Zowel temperatuurs- als concentratieverschillen worden dan verder door diffusie en mengprocessen (de turbulentie veroorzaakt door het zog van het vliegtuig) verder uitgevlakt.”

Vertaald door Irene Venditti. Op deze site is het (nog) niet mogelijk om reacties te lezen en te plaatsen. Daarvoor verwijzen we je naar het oorspronkelijke artikel, waar je ook de (Engels) gesproken podcast kunt vinden, alsmede literatuurreferenties en links naar gerelateerd materiaal.

Terug naar artikeloverzicht